Wisseling van de wacht op Algemene Vergadering op 24 november 2021

Tijdens een virtuele algemene vergadering op woensdagavond 24 november 2021 hebben wij afscheid genomen van Peter Römer als voorzitter. Odette Perik is zijn opvolger. Ook bestuurslid Anne Staal werd uitgezwaaid. Voor hem wordt nog een opvolger in de kring van de plaatselijke horeca gezocht.

Peter heeft onze ondernemersvereniging vanaf het begin op 27 januari 2015 geleid. Als niet-ondernemer maar wel zeer betrokken burger was hij hiervoor speciaal aangezocht door de initiatiefnemers, die beoogden met Ondernemend Wassenaar een platform te creëren, waarbij alle plaatselijke bedrijven zich kunnen aansluiten om de gemeenschappelijke belangen van de ondernemers in het dorp beter te behartigen onder meer bij het vormgeven en uitvoeren van het gemeentelijke economische beleid.

Zijn opvolger sloot zich al kort na de oprichting bij ons aan. Wij tellen inmiddels meer dan 110 leden. Zij wil graag bijdragen aan de verdere groei van het ledental en invloed, omdat zij een gezond bedrijfsleven van fundamenteel belang acht voor welzijn en welvaart in het dorp. Wat dat betreft, werd in de vergadering met zorg gewezen op de nieuwe coronagolf en de negatieve invloed daarvan op sectoren als de horeca en de evenementenbranche. Wij willen graag zo nodig opnieuw in overleg met de gemeente om te bezien hoe bedrijven die opnieuw in moeilijkheden dreigen te komen het beste kunnen worden geholpen.

Om de leden tegemoet te komen werd door de vergadering besloten geen contributie over 2021 te heffen en afhankelijk van de komende economische ontwikkelingen daarvan ook eventueel geheel of gedeeltelijk voor 2022 af te zien. De financiële situatie van onze ondernemersvereniging laat dat toe, temeer omdat niet of nauwelijks ledenactiviteiten konden en kunnen worden georganiseerd.

Veel aandacht was er ook voor de ontwikkelingen met betrekking tot het verkeer, de zorgsector, duurzaamheid en de noordrand. Wij zijn er voorstander van dat de winkels in het dorp goed bereikbaar blijven en dat ondernemers gemakkelijk bij hun klanten kunnen komen en derhalve tegen een aantal verkeersbelemmerende maatregelen, die de afgelopen tijd in beeld kwamen. Een nieuwe centrale huisartsenlocatie en zorgcentrum voor oudere mensen met een wat kleinere beurs staan ook hoog op het verlanglijstje. Stilgestaan werd ook bij nieuwe duurzaamheidsinitiatieven als warmtetransitie in het Paauwdistrict en zonnepanelen van de Wassenaarse Energiecoöperatie op de daken van het Adelbert College en de Amerikaanse school. Namens de gemeente verzorgde Fred Lansbergen, direct aansluitend aan het officiële deel van de vergadering een presentatie over de herontwikkeling van de noordrand van Wassenaar in samenhang met de komende bouwactiviteiten op het voormalige vliegveld Valkenburg.

De bij de presentatie behorende sheets kun je via de volgende links inzien: Presentatie deel 1 en Presentatie deel 2

Foto: Onze scheidende en nieuwe voorzitter Peter Römer en Odette Perik