Naam en zetel

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: “Ondernemend Wassenaar”, tevens handelend onder de (handels)naam: “BV Wassenaar”, en is gevestigd in de gemeente: Wassenaar.

Doel

Artikel 2.

 1. De (algemene) vereniging heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de ondernemers en (hun) ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in de gemeente Wassenaar, hierna ook te noemen: “ondernemers”, uitgaande van de particuliere ondernemingsgewijze productie en distributie van goederen en diensten. Voorts heeft zij tot doel om een goede, georganiseerde, faciliterende en representatieve (gespreks)partner te zijn voor de overheid en andere organisaties en personen die invloed kunnen uitoefenen op het ondernemerschap.
 2. De vereniging staat open voor alle ondernemers en beroepsbeoefenaren in de gemeente Wassenaar die doel en grondslag onderschrijven.

Duur en werkwijze

Artikel 3.

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. het onderhouden van contacten met andere organisaties van ondernemers;
  2. het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met (gemeentelijke en provinciale) instellingen;
  3. het vertegenwoordigen van de leden in daarvoor in aanmerking komende organen en commissies;
  4. het houden van vergaderingen;
  5. het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden;
  6. alle andere middelen, die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen.

Lidmaatschap

Artikel 4.

 1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
  Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
  Gewone leden van de vereniging kunnen zijn:

  1. natuurlijke personen of rechtspersonen, die als ondernemer of beroepsbeoefenaar werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf en beroep in de gemeente Wassenaar en wiens bedrijf of kantoor is gehuisvest in de gemeente Wassenaar hetgeen mede blijkt uit de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en die met het doel van de vereniging kunnen instemmen, hierna aan te duiden als: “individuele leden”;
  2. natuurlijke personen of rechtspersonen die in Wassenaar bedrijfsmatig activiteiten verrichten, vergelijkbaar met die van de onder a. van dit artikellid bedoelde natuurlijke of rechtspersonen, zulks ter beoordeling van het bestuur en onverminderd het bepaalde in lid 3 van dit artikel.
 2. Ereleden zijn de natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot ereleden zijn benoemd. Ereleden zijn geen lid in de zin van de wet.
 3. Toelating tot de vereniging wordt verkregen voor de leden, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, door aanmelding bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur besluit vervolgens omtrent toelating. Bij weigering van toelating als lid door het bestuur staat beroep open op de algemene ledenvergadering. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
 4. Waar in deze statuten over leden wordt gesproken zijn daaronder begrepen de leden als bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Artikel 5.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. Door fusie of splitsing van een lid dat rechtspersoon is, gaat het lidmaatschap niet automatisch over op de verkrijgende rechtspersoon.

Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee maanden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door een lid door opzegging mogelijk:
  1. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  2. binnen een maand nadat een besluit waarbij anders dan geldelijk de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
  3. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
   Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
  Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
  De ontzetting geschiedt door het bestuur dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt.
  De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
  Het besluit der algemene vergadering tot gegrond dan wel ongegrond verklaring van het besluit tot ontzetting van het lid door het bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
  Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
 6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Geldmiddelen

Artikel 7.

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, eventuele entreegelden en andere inkomsten.
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
  Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden voorvermelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
 3. Nieuwe gewone leden zijn mogelijk een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Organen

Artikel 8.

De vereniging kent de volgende organen:

 1. het bestuur;
 2. de algemene ledenvergadering; en
 3. één of meerdere commissies.

Bestuur

Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
  Indien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter, de secretaris en de penningmeester tezamen het dagelijks bestuur.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuurders hoeven geen lid van de vereniging te zijn.
  De algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.
  Het huishoudelijk reglement kan nadere voorschriften geven voor de verkiesbaarheid van personen in bestuursfuncties en de daarmee verbonden rechten en verplichtingen.
 3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene ledenvergadering op de wijze zoals bepaald in artikel 10.
  De leden van het bestuur worden gekozen door de algemene ledenvergadering op de wijze als bepaald in artikel 10.
 4. De leden van het bestuur verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
 5. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld om zich in de hierna in lid 6 bedoelde algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
 6. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
 7. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond voor een tweede termijn herbenoembaar, niet voor een derde termijn.
 8. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Verkiezing voorzitter en leden van het bestuur

Artikel 10.

 1. Tenminste zeven dagen voor de te houden algemene ledenvergadering waarin de verkiezing van de voorzitter en een of meer andere leden van het bestuur aan de orde komt, geeft het bestuur daarvan schriftelijk kennis aan de leden.
 2. Het bestuur heeft de bevoegdheid kandidaten voor te dragen.
 3. Ook individuele leden kunnen kandidaten stellen door schriftelijke (ook email) mededeling aan de secretaris, mits gesteund door tenminste zeven andere individuele leden.
 4. De termijn van de voordracht sluit achtenveertig uur vòòr het tijdstip van de aanvang van de te houden algemene ledenvergadering.
 5. Alleen over de met inachtneming van het bepaalde in lid 2 tot en met 4 van dit artikel voorgedragen kandidaten kan worden gestemd.
 6. De stemming over personen geschiedt schriftelijk; indien voor een vacature slechts één kandidaat is gesteld kan deze echter zonder stemming verkozen worden verklaard.

Artikel 11.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Een eventueel dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.
  In een bestuursvergadering brengt ieder bestuurslid één stem uit. Besluiten worden in het bestuur genomen met meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
 2. Het bestuur is, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 12.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris samen met de penningmeester.
 3. Het bestuur en/of het dagelijks bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Commissies

Artikel 13.

 1. Commissies zijn bundelingen van leden die gelijkgerichte belangen hebben.
 2. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de commissies worden in het huishoudelijk reglement geregeld.

De algemene vergadering

Artikel 14.

 1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Wassenaar.
 2. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling (dan wel per email op het door het lid opgegeven adres) aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Artikel 15.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
 2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 3. In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gegeven worden omtrent toegang tot de vergadering en het uitoefenen van stemrecht daarin door de leden.
 4. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
 6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
  Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 16.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de vice-voorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudst aanwezige bestuurder.
  Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
 2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 17.

 1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 16, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan zes weken na indiening van het verzoek.
  Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 3. Indien geen bijeenroeping als beschreven in artikel 14 van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
  Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering in spoedeisende gevallen niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij tenminste een tiende van de stemgerechtigden in die vergadering zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Boekjaar, jaarstukken en kascommissie

Artikel 18.

 1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 4. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken tenminste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie.
  De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Statutenwijziging

Artikel 19.

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20.

 1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
  In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
 7. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.

Reglementen

Artikel 21.

 1. De algemene vergadering kan een of meer (huishoudelijke) reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, zoals de verplichtingen van de leden anders dan tot betaling van de contributie.
 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 19
  leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.