Van de voorzitter: Slaapdorp Wassenaar?

Ons oorspronkelijk doel is dat wij de belangen van de ondernemers in Wassenaar behartigen in de relatie met de gemeenschap en de gemeente. En daarnaast het onderhouden en verstevigen van het onderlinge contact.

In de relatie met de gemeente spelen er op dit moment twee belangrijke zaken: (1) de energiecrisis en het effect daarvan op de bedrijven en (2) de begroting van de gemeente en de gevolgen van de daarin gemaakte keuzes op de plaatselijke bedrijvigheid.

Wat het eerste punt betreft: op onze site kun je de uitkomsten lezen van een korte enquête die we medio oktober onder onze leden hebben uitgezet. 49 respondenten geven aan in grote mate geraakt te worden door de hogere energieprijs en dit lang niet altijd te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Wij hebben de uitslag met de gemeente gedeeld en hopen dat die waar nodig tot aanvullende gemeentelijke maatregelen op het rijksbeleid zal leiden.

Wat het tweede punt betreft: wij maken ons grote zorgen over de gemeentelijke begroting en de wijze waarop daarin vastgelegde lastenverhogingen als heel normaal worden gepresenteerd, terwijl onduidelijk is waarom die de oplossing zouden zijn voor de problemen waar de gemeente mee te maken heeft, zeker gezien de economische situatie van dit moment. Over de noodzaak tot verstevigen van het ambtenarenapparaat kunnen we het snel eens zijn. Op andere punten ligt dit een stuk genuanceerder.

Eén van de doelen in de gemeentebegroting is de OZB-inkomsten te laten stijgen met 23% (20% tariefsverhoging plus 3% verhoging door waardestijging onroerende zaken). Maar in het huidige klimaat is het waarschijnlijker dat de prijs van onroerend goed stabiel blijft of zelfs zal dalen. Gevolg: minder inkomsten dan verwacht. De inkomsten uit toeristenbelasting worden zelfs 104% hoger begroot, waarbij mijns inziens voorbij wordt gegaan aan algemene prijselasticiteit (hogere prijzen = minder bezoekers) en de grote impact van minder (verblijfs)toeristen op horeca, strandexploitanten en winkels.

Als je de stijging van de OZB en toeristenbelasting combineert met het in de ijskast zetten van het eerder goedgekeurde centrumplan en het voorgenomen 30km beleid waarvan de kosten en effecten nog in nevelen zijn gehuld, lijkt het wel het doel van de gemeente Wassenaar te zijn het dorp voor maar enkele mensen en bedrijven betaalbaar en bereikbaar te houden.

Waar blijft dan het levendige beeld dat de raad zegt te willen uitstralen? Het lijkt zo meer op een slaapdorp.

Groeten,

Odette Perik