Peter Römer: “Ondernemers zijn goed voor Wassenaar”

Hij is geboren en getogen in Wassenaar, Nutsschool, Rijnlands Lyceum, rechtenstudie in Leiden waarna zijn leven zich in volle omvang kon ontplooien, getrouwd, twee zonen en een dochter, in sportief opzicht waren hockey en tennis zijn sporten, inmiddels vervangen door golf. Na een carrière als advocaat is hij overgestapt naar de gerechtelijke macht, als raadsheer bij het gerechtshof in Amsterdam. Wat opvalt is dat hij, naast zijn arbeidzame leven, als vrijwilliger grossiert in heel veel onbetaalde nevenfuncties. Zo was hij bijvoorbeeld bestuurslid van Kieviten, de lokale VVD, SWOW, was hij oprichter van het WMO-loket en commissaris bij de Wassenaarse Bouwstichting. Naast zijn werk en familie trok juist het maatschappelijke hem aan. Niet voor niets werd hij dan ook 5 jaar geleden, vanaf de oprichting de eerste voorzitter van Ondernemend Wassenaar en dat is hij nog steeds. Als niet ondernemer voelt hij zich daar als een vis in het water. Aan het woord de voorzitter van Ondernemend Wassenaar, Peter Römer (61).

“Een aantal ondernemers, die zitting hadden in het Economisch Overleg Wassenaar, hebben me gevraagd voorzitter te worden van Ondernemend Wassenaar, (toen nog in oprichting) . Ze zochten iemand die geen belangen had in de gemeente Wassenaar, iemand met ervaring in zowel bestuursfuncties als in het politieke landschap maar ook iemand die de taal van de ambtenaren sprak, Ik ben de enige niet-ondernemer in het bestuur maar ik ben wel iemand met een groot ondernemershart. Ik ervaar het als ontzettend leuk deel te mogen uitmaken van het bestuur van Ondernemend Wassenaar. Het is verfrissend om met ondernemers om te gaan. Ze zijn kort van stof en beslissen snel. In vergelijking met mijn huidige werk is dat een verademing. Totaal zijn we met 8 bestuursleden en ieder heeft eigen disciplines”.

“Als we een tussenbalans opmaken dan zien we een paar mooie successen. Zo zijn we  inmiddels een volwaardig gesprekspartner van de gemeente. Dankzij ons is een ondernemersregister ingevoerd met onder meer Wassenaarse ondernemers dat door de gemeente geraadpleegd wordt bij aanbesteding van werkzaamheden. Een succes is ook onze samenwerking met de Centrummanager die heeft geleid tot een gunstige aanbieding voor het ophalen van bedrijfsafval, uiteraard willen we graag dat iedere ondernemer meedoet. Succes is ook behaald tijdens de vele dialogen met het gemeentebestuur en de door ons georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld de RijnlandRoute, N44 en de nieuwe AVG-wet met betrekking tot bescherming data-gegevens. Onze bemiddelende rol bij de problematiek rond de strandtenten heeft geleid tot langlopende contracten. Op dit moment zijn we met de gemeente in gesprek over de werkzaamheden aan en de op handen zijnde afsluiting van een deel van de Prinsenweg, tussen sportveld en Prinses Marielaan”.

“Voor de toekomst van Wassenaar is het van groot belang dat de verkeersdoorstroming in Wassenaar verbeterd wordt. Essentieel daarbij is dat klanten bij winkels kunnen komen en ondernemers bij hun klanten. Als doorstroming steeds verder wordt bemoeilijkt, als inwoners niet hun bestemming in het dorp kunnen bereiken, dan worden mensen min of meer gedwongen naar Leidschendam  en dus buiten Wassenaar te gaan om boodschappen te doen. Johan de Wittstraat is daar een mooi voorbeeld van, er is al veel over gezegd en geschreven maar die weg moet gewoon weer tweerichtingsverkeer worden evenals het kleine stukje van de Van Hogendorpstraat tussen de van Zuylen en de Luifelbaan. Als beide tweerichtingsverkeer worden dan lost dat veel problemen op”.

Tekst: Jan Pieter Becker Foto: René de Wit