Nog weinig bijval van ondernemers voor bestemmingsplan en inrichtingsvisie Havengebied

Tijdens de op maandag 8 april op ons verzoek door de gemeente georganiseerde informatieavond over het Havengebied bleek dat het concept voorontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende inrichtingsvisie nog steeds op maar weinig bijval van de aldaar gevestigde ondernemers te mogen rekenen. De bedrijven zijn bang dat de plannen een belemmering gaan vormen voor de groei van hun bedrijfsactiviteiten, omdat die niet helemaal of helemaal niet stroken met de ideeën die aan het bestemmingsplan en de inrichtingsvisie ten grondslag liggen.

Naar aanleiding van de avond heeft de gemeente op 16 april een persbericht uitgebracht, waarin men meldt een aanvullend onderzoek te starten rondom de parkeersituatie dorpshaven. Men wil dat onderzoek in samenwerking met betrokkenen vormgeven en zal daarom binnenkort ook weer met de ondernemers in contact treden. Wij gaan ervan uit dat naast de ondernemers in het gebied wij hiervoor binnen afzienbare termijn een uitnodiging zullen ontvangen.

De gemeente doet ook een oproep aan ondernemers om met concrete initiatieven te komen voor ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de gezamenlijk geformuleerde ambities voor het gebied. Die oproep beperkt zich dus niet tot de al in het havengebied gevestigde bedrijven. Ook als u nu elders in het dorp gevestigd bent, kunt u hierop inspelen. U kunt voorstellen die bij kunnen dragen aan de ambities voor het gebied en versterking van de kwaliteiten van de Dorpshaven tot 1 juni per email (dorpshaven@wassenaar.nl) indienen of per post insturen naar Gemeente Wassenaar, t.a.v. Ruud van der Mark, Postbus 499, 2240 AL  Wassenaar. Als u van plan bent van deze mogelijkheid gebruik te maken, stellen wij het heel erg op prijs daarvan een kopie te ontvangen via secretariaat@ondernemendwassenaar.nl of Ondernemend Wassenaar, Postbus 186, 2240 AD  Wassenaar.

De gemeente is nu bezig het concept uit te werken tot een officieel voorontwerp dat door de raad moet worden vastgesteld en daarna ter visie zal worden gelegd, zodat er gelegenheid is formele zienswijzen in te brengen. Mogelijk kan men de voor 1 juni binnenkomende voorstellen daarin nog meenemen. Het gemeentelijke investeringsprogramma dat erbij hoort komt aan de orde tijdens het bespreken van de financiële kaders van de gemeentebegroting in juni.

Ook als u geen voorstellen indient, raden wij u aan de ontwikkelingen nauwgezet te blijven volgen om zo nodig gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om te proberen de plannen meer in de door u gewenste richting bij te sturen. Zelf houden wij een en ander ook goed in de gaten om u in voorkomende gevallen te kunnen bijstaan bij het aandragen van gewenste alternatieven.

Bericht gepubliceerd op 12 april 2019, aangepast n.a.v. het uitgebrachte gemeentelijke persbericht op 19 april 2019

Een verslag van de avond vindt u hier

Het persbericht van de gemeente vindt u hier