Ondernemers snakken naar daadkracht en visie gemeente

Wethouder Van Doeveren liet niet na de nadruk te leggen op hoe belangrijk de ondernemers zijn voor Wassenaar bij de opening van het gesprek met Ondernemend Wassenaar (OW) tijdens een ontbijt dat B&W en ondernemers samenbracht op 12 december in Raadhuis De Paauw in kerstsfeer. Zij zorgen voor veel voorzieningen en werkgelegenheid en zijn derhalve onmisbaar in de plaatselijke samenleving. De ondernemers vonden in het licht daarvan dat met hun belangen tot nog toe onvoldoende rekening wordt gehouden en dat het de gemeente aan daadkracht en visie ontbreekt om een werkelijk goed ondernemersklimaat te scheppen.

Positief was men wel gestemd over het feit dat de vaststelling van het centrumplan nu op een oor na is gevild. Gehoopt wordt dat de uitvoering vanaf begin 2024 voortvarend ter hand wordt genomen. Dat en de invulling van enkele vacatures bij de afdeling Economische Zaken geeft tevens hoop dat er nu voor eind 2024 een nieuwe Economische Visie komt, als opvolger van de vorige visie (2016-2019), waar in de ogen van de ondernemers uiteindelijk bijna niets uit is gekomen. Dat die visie als einddatum 5 jaar terug heeft, geeft naar hun mening des te meer de noodzaak aan om snel tot een nieuwe visie te komen. Ook kreeg B&W de suggestie mee zich niet alleen bezig te houden met nieuwe vergezichten, maar urgente problemen, zoals de verrommeling in de Van Hallstraat, de regeling voor de strandtenten bij de Wassenaarse Slag, de gevolgen van het wegvallen van groepsvervoer naar de Amerikaanse school en illegaal parkeren in Maaldrift direct aan te pakken.

De slechte verkeersdoorstroming op diverse plaatsen in het dorp bleek ook een pijnpunt. Immers zeker voor een ondernemer geldt: tijd is geld. Men wil graag met de gemeente verder praten over hoe een goede bereikbaarheid van bedrijven en klanten kan worden gegarandeerd in een tijd waarin steeds meer verkeersbelemmerende maatregelen worden genomen. In herinnering werd gebracht hoe ernstig het verkeer in Wassenaar vastliep toen de Storm 4 jaar geleden tijdelijk werd afgesloten. Eerder gedane suggesties voor oplossingen zouden opnieuw van stal kunnen worden gehaald en mogelijk leveren de ingebruikneming van de verbrede Tjalmaweg (N206) en RijnlandRoute (A11) ook nieuwe inzichten en mogelijkheden op. Wethouder Koetsier gaat graag met de ondernemers in gesprek.

Het derde punt waarvoor de ondernemers aandacht vroegen is de kwaliteit van het gemeentelijke apparaat. Burgemeester De Lange kon melden dat in de verbetering daarvan de laatste tijd forse stappen zijn gezet met meer vaste dienstverbanden met mensen uit eigen dorp en regio. De door de ondernemers ervaren vele personeelswisselingen, slechte dossieroverdrachten en onbekendheid met de Wassenaarse problematieken moet dus de komende tijd verminderen. Hij benadrukte dat B&W van goede wil is, maar riep de ondernemers op ook de gemeenteraad meer met hun zorgen en wensen te confronteren. Dat is immers het orgaan dat echt beslist wat er in het dorp gebeurt. Een oproep die Ondernemend Wassenaar zich zeker ter harte zal nemen, want het periodieke Economisch Overleg Wassenaar heeft tot nu toe slechts beperkte invloed gehad op het gemeentebeleid. De suggestie voor een nieuwe kennismakingsbijeenkomst van ambtenaren met ondernemers nam de burgemeester graag mee.