Gemeenteraadsverkiezingen 2018

21-03-2018 Gemeenteraadsverkiezingen – Aandachtspunten van Ondernemend Wassenaar

Deze notitie is gebaseerd op de speerpunten die OW in 2015 heeft geformuleerd, te weten: Rijnlandroute/A44/N44; economische ontwikkeling Wassenaar, Participatiewet en havengebied e.o. Daarnaast zijn de belangrijkste standpunten van OW met betrekking tot de door de gemeenteraad vastgestelde economische visie, verkeersvisie en woonvisie in de notitie verwerkt. Tenslotte is gebruik gemaakt van input verkregen tijdens verschillende bijeenkomsten met leden en van afzonderlijke leden.

Bestuur en ambtelijke organisatie
OW pleit op de eerste plaats voor een dienstbare en efficiënte gemeentelijke organisatie. Zowel als het gaat om de benadering van burgers en bedrijven als om de voorbereiding en invulling van beleid en besluiten; een financieel gezonde gemeente, die regie voert en samenwerking met betrokken burgers en bedrijven nastreeft. Een gemeente die een positieve grondhouding kent. Die kijkt naar wat er mogelijk is of gemaakt kan worden, in plaats van de nadruk te leggen op ‘wat niet kan’.
Het voorgaande is volgens OW het best te bewerkstelligen door het op korte termijn versterken van de samenwerking met Voorschoten in de gezamenlijke werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Die is al in 2013 opgericht, maar de werkprocessen van beide gemeenten zijn nog niet op elkaar afgestemd. Ook behoren de gemeenten nog op diverse gebieden tot verschillende regio’s. Dat kan doelmatiger. Op de eerste plaats is een goed functionerende werkorganisatie nodig. Pas daarna is verdere bestuurlijke samenwerking aan de orde.
OW acht het ontvlechten van de werkorganisatie geen thema voor de toekomst..
Voor de bestuurlijke toekomst van Wassenaar op langere termijn acht OW van belang dat Wassenaar onderdeel blijft van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, mede met het oog op het internationale karakter van Wassenaar en de banden met Den Haag én Rotterdam. Daarnaast ziet OW een sterke inhoudelijke en bestuurlijke samenwerking als “Duin , Horst en Weide” tussen strand, Leiden, Den Haag en A4, als bestuurlijk perspectief voor Wassenaar op langere termijn. Daarin past een intensieve ambtelijke en bestuurlijke samenwerking met Voorschoten, zelfstandig of als één gemeente.

Economische ontwikkeling Wassenaar
Wassenaar is een sterk ‘merk’ met dito uitstraling: een mooi dorp met een aantrekkelijk centrum. Veel ruimte, groen en prachtig duingebied met strand. Dit positieve imago kan worden uitgebouwd.
Expats hebben Wassenaar ‘gevonden’: ze wonen, winkelen en eten hier graag. Het internationale karakter van het dorp zorgt voor levendigheid, terwijl Wassenaar het ‘dorpse’ karakter behoudt.
Wassenaar kent een grote diversiteit aan ondernemers. Zij dragen bij aan de positieve uitstraling van het dorp. Vooral lokale ondernemers kunnen – veel meer dan nu vaak het geval is – betrokken worden bij het maken en uitvoeren van plannen van de gemeente. Er liggen kansen voor (duurzame) recreatie en toerisme.
OW wil samen met de gemeente werken aan:
• aanbestedings- en inkoopbeleid ‘vergroenen’ en richten op lokale bedrijven o.a. door eenvoudige inschrijving in het ondernemersregister en betere voorlichting over opdrachten;
• afschaffen of vereenvoudigen van vergunningsregels (‘ontslakken’);
• verlagen van onredelijk hoge gemeentelijke lasten zoals precario;
• nieuwe functies voor bestaande gebouwen en locaties;
• actief beleid met betrekking tot invulling leegstaande winkelpanden (alternatief gebruik mogelijk maken; geen ‘vaste’ standplaatsen meer in winkelgebieden);
• verbetering van de kwaliteit van de bestaande winkelgebieden en vaart maken met de uitvoering van herinrichtingsvoorstellen voor o.a. Langstraat-van Hogendorpstraat;
• onderzoek naar nieuw bedrijventerrein bij Maaldrift;
• verbeteren openbaar vervoer (verbinding naar station Voorschoten; bereikbaarheid strand);
• samenwerking op het gebied van toerisme.

Rijnlandroute/A44/N44
De hoofdinfrastructuur rondom Wassenaar verandert de komende jaren sterk. Dat heeft gevolgen voor bereikbaarheid van Wassenaar, met name het noordelijke deel met de daar gelegen bedrijven (Maaldrift, Bosrand). OW vraagt aandacht voor die veranderingen en de gevolgen daarvan. OW pleit in dit verband voor het op korte termijn realiseren van een aansluiting op de A44 ter hoogte van Maaldrift ter ontsluiting van het bedrijventerrein. Dat kan door dit deel van de A44 (tussen Leiden-Zuid en Rozenplein) te ‘degraderen’ tot een 70km wegvak. De verkeerssituatie rondom het Rozenplein blijft daarnaast ook aandacht vragen. Het is duidelijk merkbaar dat doorstroming op de A44/N44 gaat ten koste van de bereikbaarheid van noord en bijvoorbeeld de Bosrand. Dit vraagt om monitoring en overleg over maatregelen met betrekking tot de verkeerslichten.
Voor de middellange termijn wil OW dat de aandacht zich op het ongelijkvloers maken van kruisingen bij Rozenplein en Den Deijl (en verlagen van de Rijksstraatweg daartussen). OW denkt dat dit een haalbare oplossing is. Deze oplossing sluit een volledige verlaging/ondertunneling van de N44 op de lange termijn niet uit.

Gebiedsvisie noordrand/Valkenburg
Wassenaar heeft zich lang passief opgesteld met betrekking tot de plannen voor voormalig vliegveld Valkenburg. Er is te lang op vertrouwd dat de ‘groene buffer’ aan de noordgrens een vanzelfsprekende verdedigingswal zou zijn. Nu wordt alsnog gewerkt aan een inrichtingsvisie. OW ondersteunt het maken van die visie van harte, onder de voorwaarde dat in die visie aandacht is voor de in dit gebied gevestigde bedrijven, hun toekomst en mogelijk alternatieven. De inrichtingsvisie moet onderdeel worden van de plannen voor Valkenburg, ruimtelijk en financieel. Geld voor de ‘groene buffer’ hoort uit de exploitatie van Valkenburg te komen.
Langjarige grootschalige bouw- en aanlegactiviteiten hebben invloed op de omgeving, o.a. bereikbaarheid en verkeersdruk. De economische effecten van de plannen voor Wassenaar verdienen aandacht. Wassenaarse ondernemers willen actief betrokken worden bij de ontwikkelingen zoals de ‘groene buffer’ en de realisatie van de Rijnlandroute.
Een goede en ononderbroken bereikbaarheid van Wassenaar-Noord en Maaldrift is vereist. Ondernemend Wassenaar treedt hierin op samen met de Vereniging Ondernemers Maaldrift.

Wonen
Om Wassenaar vitaal te houden is aanvullende woningbouw noodzakelijk, zo nodig in de plaats van bestaande bebouwing. Een beperkte uitbreiding van de woningvoorraad is nodig om het aantal inwoners tenminste op peil te houden. Om jeugd vast te houden moet er voor startende huishoudens worden gebouwd. OW pleit voor combinaties van woon/werk- en atelierruimten.
Door meer specifieke woningbouw (in regie door gemeente samen met marktpartijen te ontwikkelen) kan ook voor zzp-ers ruimte geboden worden voor starters, maar ook voor zzp-ers.

Verkeer
Verkeersmaatregelen dienen in de eerste plaats om burgers en bedrijven in staat te stellen op een goede manier van A naar B te komen. Dat vooropgesteld, moeten zij integraal en vanuit meerdere perspectieven beoordeeld worden. Daarom pleit OW voor een goede afstemming van maatregelen met betrokken bewoners en bedrijven. Bij het voorbereiden en uitvoeren van verkeers(werende)maatregelen dienen zij geraadpleegd te worden om gezamenlijk de effecten die de aanleg van hieruit voortvloeiende installaties en inrichtingen hebben, o.a. voor de verdeling van verkeersdruk, de veiligheid van verschillende weggebruikers alsmede de bereikbaarheid van winkels en bedrijven voor (vracht)bestemmingsverkeer, goed in kaart te brengen. Daarbij is het de taak van de gemeente om het algemeen belang van de bereikbaarheid voor andere burgers en bedrijven, alsmede derden van buiten de gemeente, zorgvuldig te behartigen.

Daarnaast stelt OW de volgende concrete maatregelen voor:
• verbetering van de ontsluiting van de parkeergarage aan de Van Hogendorpstraat door het instellen van twee richtingsverkeer met de Van Zuylen van Nijeveltstraat;
• betere en uitgebreidere voorzieningen voor fietsparkeren op diverse plekken in het centrum;
• handhaven gratis parkeren;
• betere ontsluiting Wassenaar-noord.

Haven e.o.
Het havengebied is een kwalitief hoogwaardige en beeldbepalende locatie. Om die kwaliteiten tot z’n recht te laten komen is een transformatie nodig. Voor de realisatie is samenwerking met in dit gebied actieve ondernemers, bewoners en (watersport)verenigingen nodig. Plannen maken is een stap, de belangrijkste stap is actief verbindingen leggen tussen alle betrokkenen en zo kansen en mogelijkheden te benutten.
De gemeente kan bijdragen door zich concreet uit te laten over de toekomst van het gemeentekantoor en de voormalige gemeentewerf aan de Johan de Wittstraat. Daarnaast kan de gemeente haar regie versterken door enerzijds ruimte te bieden voor plannen en anderzijds er voor te zorgen dat ruimte die er is niet onbenut blijft. Ook kan de gemeente er voor zorgen dat relaties gelegd worden met de ruime omgeving van het Havengebied, zoals het centrum, de winkelhaak en Duinrell. In dat verband pleit OW er voor de Oostdorperweg tussen de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Hofcampweg aantrekkelijker te maken als verblijfsgebied en daarmee o.a. Haven en centrum te verbinden.
Bij de Van Hallstraat is in de afgelopen jaren spontaan een ontwikkeling op gang gekomen waarbij panden worden opgeknapt, waarin zich een grote verscheidenheid aan (dienstverlenende) bedrijven vestigt. Het gebied lijkt daarmee in een behoefte te voorzien en een (kostbare) herontwikkeling is niet (meer) nodig. De ontwikkeling van de Van Hallstraat vraagt slechts op één punt sturing: de voormalige locatie van Garage Jansen/Wittebrug.

Uitvoering Participatiewet
In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt over 100.000 garantiebanen in de marktsector (inclusief zorg) en 25.000 banen waarvoor de overheid zich garant stelt. De doelgroep voor de garantiebanen betreft mensen met een arbeidsbeperking die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Wajongers en mensen op de wachtlijst WSW krijgen de eerste jaren prioriteit bij de toeleiding naar de garantiebanen bij reguliere werkgevers. In Wassenaar bemiddelt het Werkgevers Servicepunt actief. OW ondersteunt dit door hier bekendheid aan te geven tijdens ledenbijeenkomsten en leden op te roepen gebruik te maken van de mogelijkheden. Diverse ondernemers maken hier gebruik van, waarbij met de grootste werkgevers, zoals Duinrell, afspraken zijn gemaakt over een permanente instroom en uitstroom naar reguliere functies.

Dienstverlening
Met betrekking tot gemeentelijke dienstverlening aan burgers en bedrijven pleit OW voor:
• duidelijke afspraken over en handhaving van de termijnen waarbinnen de gemeente (aan)vragen van burgers en ondernemers beantwoordt;
• naast het digitaal Ondernemersloket één vast aanspreekpunt bij gemeente voor advies en begeleiding bij (aanvraag) vergunningen etc.