Verslag mobiliteitsavond 12 september

Op 12 september is alweer de derde, drukbezochte mobiliteitsavond van onze ondernemersvereniging en Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) in 1½ jaar gehouden. Juist in een week waarin het verkeer op de N44/A44 weer eens vaststond als gevolg van problemen op de A4, werd één ding opnieuw heel duidelijk: er moet wat gebeuren op de N44/A44 corridor tussen Den Haag en Leiden. Alleen investeren in de A4 en deze corridor letterlijk links laten liggen kan niet meer. De doorstroming en de bereikbaarheid van Wassenaar en Voorschoten zijn in het geding. Dat de overgang van de N44 naar de A44 ter hoogte van Wassenaar een groot knelpunt is, is voor alle betrokkenen, ook Rijkswaterstaat duidelijk. Maar zicht op een snelle aanpak is er nog niet.

Patrick van Dijk van Royal Haskoning DHV toonde aan de hand van een in opdracht van gemeente Wassenaar opgesteld rapport aan dat het verkeer tot in wijde omgeving is gebaat bij een oplossing voor de N44/A44-corridor. Het snel ongelijkvloers maken van de kruisingen in de A44/N44 bij Den Deijl en Rozenplein verbetert de doorstroming sterk en draagt bij aan de bereikbaarheid van Wassenaar en Voorschoten. Werk aan de winkel dus voor de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Leiden en Den Haag, de regio en de maatschappelijke organisaties om de druk op het Rijk en de Provincie op te voeren. Ideeën en uitvoerbare plannen zijn er genoeg. Met kortere en langere tunnelvarianten, die ook maatschappelijk en milieutechnisch renderen.

Er zal zo snel mogelijk gezamenlijk een eenduidige visie op de aanpak van de doorstroming op de N44/A44 corridor gemaakt moeten worden. Die visie en het plan dat daarbij hoort moeten hoog op de agenda van Rijk en Provincie komen. De problemen bij Den Deijl en Rozenplein vragen volgens onze beide ondernemersverenigingen om een snelle besluitvorming en uitvoering. De ’opdracht’ die wij naar aanleiding van deze bijeenkomst aan gemeente, provincie en Rijk meegeven is ‘doorpakken’ op dit dossier en kijk vooral wat op korte termijn haalbaar is.

RijnlandRoute

Gelukkig was er dit keer ook goed nieuws: het werk aan de RijnlandRoute vordert gestaag. Zo bleek uit een fotoreportage die OVV-bestuurslid Jasper Suijten maakte. Hij bracht een bezoek aan het pas geopende Informatiecentrum RijnlandRoute op het bouwterrein van aannemerscombinatie COMOL5 gelegen naast recreatiegebied Vlietland. Op deze locatie wordt onder andere het knooppunt Hofvliet gerealiseerd en hier bevindt zich ook het logistieke centrum en de in aanbouw zijnde startschacht van waaruit de 2,5 km lange tunnel geboord gaat worden. Om de ondernemers bij te praten werden ook openbare bronnen geraadpleegd als www.rijnlandrouteinbeeld.nlwww.comol5.nl en www.rijnlandroute.nl. De aanwezigen waren het erover eens dat de aan- en afvoer van zand en grond bij Wassenaar tot nog toe voor veel minder overlast heeft gezorgd, dan tot nog toe werd gevreesd. Wel waren er nog vragen en zorgen over de fijnstofuitstoot ter hoogte van de tunnelmonden, de verwachte toename van geluidsoverlast door de RijnlandRoute en de mogelijke verdere overlast voor de omgeving van hei- en trilwerkzaamheden tijdens de bouwperiode. De ondernemers blijven verder aandringen bij de gemeenten Voorschoten en Leiden om meer actie te ondernemen om het belangrijke knelpunt Lammenschansplein versneld aan te pakken zodat daar nog ruim voordat de RijnlandRoute klaar is al mee wordt begonnen.

Informatiemogelijkheden

Onze besturen, die de ontwikkelingen op verkeersgebied nauwlettend monitoren en hun invloed aanwenden om de processen te versnellen, zullen de vragen over de RijnlandRoute inbrengen bij de Provincie en COMOL5, die het werk uitvoert. Die zijn overigens van plan een voor iedereen toegankelijke voorlichtingsbijeenkomst in de tweede helft van oktober te organiseren. En u kunt natuurlijk ook altijd het informatiecentrum bezoeken. Dat is open op elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 11:00 tot 15:00 uur.