Zinvolle ontmoeting Ondernemers-B&W Wassenaar

Raadhuis De Paauw Wassenaar
22 november 2022 - 08.00-10.00 uur

Hard werken aan lange termijn visie, energietransitie en criminaliteitsbestrijding

Op dinsdagochtend 22 november ontbeten zo’n 35 leden van Ondernemend Wassenaar (OW) met het voltallige college van Burgemeester en Wethouders in de tuinzaal van Raadhuis De Paauw. Dat bood een uitstekende gelegenheid om intensief met elkaar in gesprek te gaan over huidige knelpunten en de toekomst van het dorp. Het OW-bestuur had daartoe drie onderwerpen benoemd, die kort door een bestuurslid werden ingeleid met de vraag aan de eerstverantwoordelijken bij de gemeente om de gemeentelijke visie hierop met de aanwezigen te delen.

Zo leidde bestuurslid Erik-Jan van Leeuwen het onderwerp energiecrisis en -transitie in, waarop wethouder Aart van Sloten onder meer meldde, dat de gemeentelijke mogelijkheden om bedrijven in crisistijd te helpen zeer beperkt zijn, maar dat wel inkomenssteun aan ondernemers in privé kan worden gegeven, zoals nog tot 30 november een energietoeslag van € 1.300. T.a.v. de energietransitie merkte hij op dat grote windmolens in Wassenaar taboe zijn, maar dat kleine windmolens en meer zonnepanelen mogelijk wel haalbaar zijn. De gemeente ziet vanwege de hoge kosten per aansluiting af van deelname aan een warmtenet, zoals dat momenteel van Rotterdam naar Leiden wordt aangelegd. De mogelijkheden van alternatieven als aardwarmte en warmteopslag in de bodem zijn nog onvoldoende in beeld. Wel is al bekend dat die in het westelijke deel van de gemeente minder groot zijn dan in het oosten.

Voorzitter Odette Perik vroeg aandacht voor het vestigingsklimaat en bedrijfslocaties in het algemeen. Een lange termijn visie hierop bestaat volgens wethouder Bart Boon nog niet. Die moet er in de ogen van de ondernemers wel snel komen, omdat men steeds meer knelpunten ervaart als men zich ergens in het dorp wil vestigen of een bestaande locatie wil uitbreiden. En voor sommige zaken kan daar zelfs niet op worden gewacht, zoals de bestrijding van de groeiende winkelleegstand in het centrum en de situatie in de Van Hallstraat. De gemeente werd opgeroepen het centrumplan of in elk geval enkele beeldbepalende delen daaruit uit te voeren en voor de Van Hallstraat zodanige voorwaarden te creëren, dat men hier op een veilige manier kan blijven ondernemen, dan wel alternatieven daarvoor elders in het dorp te bieden.

Bestuurslid Arnold den Hollander tenslotte vroeg aandacht voor het ook in Wassenaar groeiende probleem van criminaliteit en ondermijning. Burgemeester Leendert de Lange, die voor de bestrijding hiervan binnen het college verantwoordelijk is, was aangenaam verrast dat het onderwerp door de ondernemers zelf werd aangedragen. Hij gaf aan dat binnen de gemeente steeds meer tijd en menskracht voor de bestrijding van dit fenomeen wordt vrijgemaakt en dat ondernemers en burgers, die hiermee worden geconfronteerd of vermoedens hebben dat zich zaken in hun omgeving afspelen die het daglicht niet kunnen verdragen, zowel de politie als de gemeente hierover kunnen benaderen. Ook als het een onveilig gevoel betreft van degenen, die na een werkdag winkels in de Langstraat afsluiten.

Aan het eind van de bijna twee uur durende bijeenkomst concludeerde bestuurslid Jacqueline Zeevenhooven-van Tilburg, die de onderwerpen aan elkaar praatte, dat sprake was geweest van een zeer zinvolle bijeenkomst, die om herhaling vraagt om te bezien of daadwerkelijk vooruitgang op de genoemde dossiers wordt geboekt. Uit het feit dat men daarna graag met elkaar op de foto ging, mag worden geconcludeerd, dat de aanwezigen daarmee instemden. Dus wie weet, krijgt de bijeenkomst in 2023 een passend vervolg.

Na afloop van de ontmoeting van B&W met Wassenaarse ondernemers poseerden de bezoekers graag voor onze fotograaf op het bordes van Raadhuis De Paauw. (Foto: PR)

Klik hier door voor een beeld- en tekstverslag van Unity.nu